Is uw onderneming vatbaar voor het coronavirus?

Het coronavirus verspreidt zich in een razend tempo over de wereld. Dit kan uiteenlopende gevolgen hebben voor Nederlandse ondernemers. Zo zijn beurzen aan het kelderen en kostprijzen aan het stijgen. Daarnaast zouden producten niet of te laat geleverd kunnen worden waardoor productieketens stil komen te liggen. Leveranciers vragen zich af of de uitbraak van het coronavirus als een overmachtssituatie kan worden aangemerkt, en of zij hierdoor hun verplichtingen jegens afnemers op mogen schorten en/of contracten mogen beƫindigen.

Beroep op overmacht

Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die buiten de macht van partijen ligt waardoor een partij een contract niet kan nakomen. Overmacht wordt doorgaans contractueel vastgelegd in een force majeure clausule. Of een beroep op overmacht slaagt hangt mede af van de vraag of een overmachtsbepaling in een contract het coronavirus omvat. Daarnaast moet de overmachtssituatie de tekortkoming rechtvaardigen. Een leverancier uit Wuhan (China) kan zich bijvoorbeeld wel op overmacht beroepen, maar een leverancier uit Amsterdam wellicht (nog) niet. De leverancier moet daarnaast kunnen aantonen dat hij alles in zijn macht heeft gedaan om ervoor te zorgen dat het product alsnog kan worden geleverd. Mogelijk kan de productie naar een andere locatie worden verplaatst of kan er een alternatief voor de levering worden gevonden.

Wat kunt u doen bij een beroep op overmacht door uw leverancier?

Wanneer een leverancier zich terecht op overmacht kan beroepen heeft dit gevolgen voor het contract tussen u en uw leverancier, en daarnaast tussen u en uw eigen klanten. De leverancier heeft in dat geval namelijk het recht om de levering (voor een bepaalde periode) op te schorten. Wanneer u de producten nodig heeft voor uw eigen productie of wanneer u als tussenleverancier producten niet kunt doorleveren, kan dit resulteren in hoge boetes en schadeclaims van uw klanten indien hele projecten stil komen te liggen. Om uw eventuele schade te beperken is het van belang om in kaart te brengen welke maatregelen u jegens uw leverancier en klanten kunt/moet nemen.

Het is raadzaam om met uw leverancier in overleg te treden of de overeengekomen leveringstermijn kan worden gehaald. Wanneer dit niet mogelijk is, wilt u wellicht het contract ontbinden en eventuele aanbetalingen terugvorderen zonder verplichting om de daardoor door uw leverancier geleden schade te vergoeden. Daarnaast is het van belang maatregelen te nemen jegens uw eigen klanten. Heeft u uw aansprakelijkheid voor schade, welke veroorzaakt is door te late levering van uw leverancier, in het contract met uw klant uitgesloten? Kunt u zelf beroep doen op overmacht? Kunt u de producten tijdelijk bij een andere leverancier kopen teneinde de productie en de keten niet te laten stagneren? Heeft u een verzekering die productie- en/of bedrijfsstagnatie dekt?

Tot slot

De vraag welke maatregelen u moet nemen om de schade te beperken hangt veelal af van hetgeen in de onderliggende contracten is bepaald. Indien niets is bepaald over de gevolgen van een niet-tijdige levering, moet het recht dat van toepassing is op het contract uitkomst bieden.

Heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen van de juiste acties tegen dit virus? Bel ons en we staan u graag terzijde.