Het coronavirus en overmacht: wanneer slaagt een beroep op overmacht niet?

Wij ontvangen veel vragen van klanten die worden geconfronteerd met leveranciers, die niet langer of niet tijdig kunnen leveren onder verwijzing naar overmacht. Ook zien wij situaties waarbij klanten niet wensen af te nemen met een beroep op overmacht. Bij het beroep op overmacht wordt dan een algemene verwijzing gemaakt naar de uitbraak van het corona virus en de getroffen overheidsmaatregelen. Maar is dit beroep op overmacht wel terecht?

Uw leverancier beroept zich op overmacht

Uw leverancier bericht u dat hij om verdere verspreiding van het corona virus tegen te gaan, zijn fabriek volledig heeft gesloten. Voorts meldt hij u dat hij zijn leveringen niet zal verrichten, omdat het corona virus een overmachtssituatie met zich meebrengt.

De vraag is of hier sprake is van overmacht. De fabriek is niet op last van de overheid gesloten. Wel moet uw leverancier maatregelen implementeren om ervoor te zorgen dat hygiënevoorschriften in acht worden genomen en dat mensen voldoende afstand tot elkaar houden. Onder die voorwaarden kan veilig worden gewerkt. Door voor verdergaande maatregelen te kiezen, gaat uw leverancier verder dan de overheid op dit moment oplegt. Als uw leverancier minder vergaande maatregelen zou hebben genomen, zou hij nog steeds zijn contractuele verplichtingen kunnen nakomen. De keuze om verder te gaan dan noodzakelijk dient dan ook voor rekening van uw leverancier te komen. Uw leverancier zal moeten stellen en bewijzen dat er hier sprake is van overmacht. Het is niet aannemelijk dat hij daarin zal slagen.

U zal schade lijden doordat uw leverancier haar verplichtingen niet nakomt. In een dergelijk geval raden wij aan dat u een brief schrijft aan uw leverancier, waarin u stelt dat geen sprake is van overmacht en dat alsnog nakoming dient plaats te vinden en dat u daarover graag met uw leverancier in overleg treedt. Indien het overleg niet tot resultaat leidt, kunt u uw leverancier aansprakelijk stellen voor de ontstane schade.

Uw klant beroept zich op overmacht

U dient een levering te verrichten en/of werkzaamheden uit te voeren op het terrein van uw klant. Uw klant geeft echter te kennen dat het terrein is afgesloten en dat u in verband met het corona virus uw levering niet kunt verrichten en uw werkzaamheden niet kunt uitvoeren.

De overheid heeft uw klant niet verplicht zijn terrein af te sluiten. Verder kunt u uw leveringen en werkzaamheden zodanig verrichten, dat de richtlijnen omtrent hygiëne en het houden van afstand kunnen worden nageleefd, zodat veilig kan worden gewerkt. Door de niet noodzakelijke maatregelen van uw klant, lijdt u schade die niet kan worden afgedaan met een beroep op overmacht. Ook in dit geval raden wij aan met uw klant in overleg te treden om te bewerkstelligen dat alsnog conform de afspraken wordt gehandeld. Indien dit geen soelaas biedt, kunt u uw klant aansprakelijk stellen voor de ontstane schade.

Uiteraard is iedere situatie anders en is de oplossing vaak maatwerk. Mocht u geconfronteerd worden met beroepen op overmacht door partijen waarmee u samenwerkt en u twijfelt of een dergelijk beroep op overmacht terecht is, staan wij u daarbij graag ter zijde.