Contracteren ten tijde van het coronavirus: waar moet u op letten?

Het coronavirus heeft inmiddels op ons allemaal in meer of mindere mate invloed. Bedrijven zien zich genoodzaakt maatregelen te nemen om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Indien daardoor problemen ontstaan met betrekking tot reeds bestaande overeenkomsten kan wellicht een beroep worden gedaan op overmacht.

Maar nu het virus onder ons is kunt u in overeenkomsten die u vanaf nu sluit geen beroep meer doen op overmacht. U zult daarom bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten met uw klanten maatregelen moeten nemen om de gevolgen van het virus op die overeenkomsten zoveel mogelijk te beperken.

Waarop moet u letten als u nieuwe overeenkomsten wilt sluiten waar het coronavirus mogelijk invloed op kan hebben? Hieronder geven wij u enkele algemene voorbeelden van clausules die u zou kunnen opnemen in uw overeenkomst en/of algemene voorwaarden. Let wel, dit zijn zeer algemene bepalingen, welke specifiek aan (de inhoud van) uw overeenkomst aangepast dienen te worden. Ook kan in bepaalde gevallen een meer uitgebreide regeling wenselijk zijn, dan wel een andere regeling. Hiervoor kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Vertraagde levertijden

Indien u mogelijk vertraging verwacht in uw normale lever- of uitvoertermijnen, is het raadzaam om zoveel mogelijk weg te blijven bij harde afspraken omtrent tijden en termijnen, boetes voor te late levering of uitvoering niet te accepteren en aansprakelijkheid als gevolg van vertraagde leveringen of uitvoeringen uit te sluiten. U kunt hierbij overwegen om een bepaling op te nemen in al uw offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten met uw klanten, met de volgende strekking:

Indien de levering van de producten en/of diensten door de leverancier als gevolg van (de uitbraak van) het coronavirus of daarmee samenhangende gebeurtenissen en/of genomen maatregelen wordt vertraagd, is de leverancier niet aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade, waaronder begrepen boetes, die hieruit voortvloeit”.

Beroep op overmacht

Nu de uitbraak van het coronavirus niet langer onvoorzienbaar is, zal een beroep op overmacht als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in nieuwe overeenkomsten in beginsel niet meer slagen. Wilt u zich in deze overeenkomsten alsnog kunnen beroepen op overmacht, dan kan een bepaling worden opgenomen met de volgende strekking:

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat (de uitbraak van) het coronavirus, alsmede alle daarmee verband houdende gebeurtenissen en/of genomen maatregelen, wordt beschouwd als overmacht.

Het is bovendien – voor zover niet reeds opgenomen – raadzaam om de overmachtsbepaling in uw algemene voorwaarden en leverings- of dienstverleningsovereenkomsten uit te breiden voor toekomstige situaties, door bijvoorbeeld ‘ziektes’, ‘epidemieën’, ‘pandemieën’, ‘quarantaines’ en/of ‘overheidsmaatregelen’ als overmachtssituaties toe te voegen.

Blijf alert

Ook wanneer de overheid de huidige maatregelen versoepelt en het coronavirus in principe niet langer een belemmering vormt is het van belang alert te blijven bij het aangaan van overeenkomsten met harde afspraken omtrent tijden en termijnen en boetes voor te late levering of uitvoering, het kan immers zijn dat de effecten langer doorwerken dan de duur van de maatregelen.

Voor verdere vragen

Indien u vragen heeft over de gevolgen van het coronavirus voor nog te sluiten overeenkomsten of op zoek bent naar een passende clausule voor uw specifieke situatie en/of overeenkomst, neem dan gerust contact met ons op.